Oferujemy Państwu nowoczesną technologię w marketingu internetowym!

Zyskaj nowych klientów

i skuteczny rozwój online

Regulamin ogólnych warunków świadczenia usług

REGULAMIN OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ AGENCJE DIGITAL MARKETING – STRATEGIAMARKI.PL

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin ogólne warunki umowy świadczenia usług (dalej jako „OWU”) stanowi integralną część umów świadczenia usług zawieranych przezprowadzoną działalność gospodarczą Globalbay Piotr Podgórski, NIP: 6482651092, REGON:   240481597 (dalej jako „pl”) z siedzibą w Zabrzu przy ul. 3 Maja 68/19 (Obsługujemy klientów zdalnie lub po umówionym spotkaniu ).
 2. pl – agencja digital marketingudostępnia OWU za pośrednictwem firmowej strony internetowej umożliwiając zapoznanie się z OWU, odtwarzanie, przetwarzanie oraz drukowanie.
 3. Niniejsze OWU ma zastosowanie do wszystkich umów świadczenia usług zawieranych przez pl – agencjedigital marketing z Klientami w rozumieniu niniejszego OWU. W razie sprzeczności lub niezgodności zapisów niniejszego regulaminu ogólnych warunków umowy świadczenia usług z poszczególnymi umowami na wykonanie konkretnych usług zawieranych pomiędzy StrategiaMarki.pl a Klientami, pierwszeństwo mają zapisy poszczególnych umów.
 4. Każdy Klient przed zawarciem umowy jest obowiązany zapoznać się z OWU, gdyż zawarcie umowy stanowi oświadczenie, że Klient zapoznał się z OWU i akceptuje jego treść.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Niniejszy regulamin w raz z dostępna polityką prywatności przez stronę internetową określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez stronę firmową www.strategiamarki.pl (zwaną dalej: „Stroną internetową”). Korzystanie ze Strony Internetowej nie wymaga podania danych osobowych, chyba że Użytkownik zamierza dokonać zakupu oferowanych usług, wysłać zapytanie ofertowe przez formularz lub stronę landing page.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest zawsze jego dobrowolną decyzją. Jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych przekazanych przez stronę internetową jest prowadzona działalność gospodarcza  przez Globalbay Piotr Podgórski, NIP: 6482651092, REGON: 240481597 (dalej jako „StrategiaMarki.pl”) z siedzibą w Zabrzu przy ul. 3 Maja 68/19.

Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarza powierzone mu dane na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych na Stronie Internetowej.

II. DEFINICJE
 1. pl – agencja digital marketing/ Sprzedawca / Globalbay Piotr Podgórski, NIP: 6482651092, REGON:   240481597 (dalej jako „StrategiaMarki.pl”) z siedzibą w Zabrzu przy ul. 3 Maja 68/19 Klient – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego oraz osoby fizyczne działające na rzecz i rachunek przedsiębiorcy, jak również konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 2. Umowa –na wykonanie konkretnych usług sprecyzowanych w zakładce „Co robimy” lub „Formularzy” na stronie internetowej https://pl/lub https://strategiamarki.com zawarta w formie dokumentowej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez dokonanie zakupu za pośrednictwem strony firmowej strategiamarki.pl, która ma charakter umowy handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 3. OWU – ogólne warunki umowy (regulamin); modyfikacja OWU dopuszczalna jest wyłącznie w umowie zawieranej z Klientem.
 4. Strony – pli Klient;
 5. Serwis internetowy – przez serwis internetowy rozumie się serwis internetowy, sklep allegro.
 6. Poczta elektroniczna pl –kontakt@strategiamarki.com
III. PROCEDURA WSPÓŁPRACY
 1. Klient dokonuje zakupu konkretnej usługi w szczególności za pośrednictwem portalu Allegro, strony firmowejstrategiamarki.pl, poczty elektronicznej oraz w inny przyjęty sposób. Zakup usługi za pośrednictwem portalu Allegro, strony firmowej strategiamarki.pl oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej uznaje się za zawarcie umowy w formie dokumentowej, o której stanowi art. 772 Kodeksu cywilnego.
 2. Po dokonaniu zakupu Klient dokonuje płatności na wskazany numer rachunku bankowego. Wyjątkowo po dodatkowych, odrębnych ustaleniach zpl agencją digital marketing możliwe jest dokonywanie płatności po rozpoczęciu pracy nad wykonaniem usługi.
 3. Klient otrzymuje od agencji digital marketing StrategiaMarki.plbrief (dokument zawierający zestaw informacji potrzebnych do wykonania usługi), który zobowiązany jest uzupełnić w celu przygotowania oferty. Brief nie powinien odbiegać od zakupionej oferty, zawierać dodatkowych wytycznych, które nie zostały zakupione. Należy dokładnie uzupełnić brief. Zmiana brief wiąże się z dodatkowymi opłatami jak za nową ofertę.
 4. Na podstawie zamówionej usługi ze strony firmowejstrategiamarki.pl oraz ustalonych mailowo informacji w podsumowaniu agencji digital marketing StrategiaMarki.pl realizuje oferty zgodnie z założeniami wskazanymi przez Klienta, zamówioną usługą oraz specyfikacją karty produktu po jej utworzeniu, a także na podstawie własnego doświadczenia oraz wskazań wiedzy technicznej.
 5. Klient po otrzymaniu wykonanejusługi jest zobowiązany niezwłocznie udzielić odpowiedzi, w której dokona akceptacji wykonanej usługi bądź wskaże poprawki maksymalnie do 7 dni maksymalnie w 3 turach od daty otrzymania informacji o wykonaniu usługi. W przypadku braku uwag na temat wykonanej usługi zostaje uznana i zaakceptowana.
 6. W przypadku ofert na wykonanie strony internetowejlub sklepu www w 14 dni zakres pracy definiuje otrzymana oferta lub indywidualne ustalenia zawarte w usłudze, która została sporządzona przed zamówieniem i wysłana klientowi.
 7. Termin projektowaniajest ustalony indywidualnie i jest to szacunkowy termin. Standardowe projektowanie strony internetowej do 6 podstron trwa 3–12 tygodni, termin ustala się indywidualnie i jest zależny od złożoności projektu i innych czynników. W przypadku ofert w 14-30 dni czas rozpoczęcia zlecenia liczymy od otrzymania wszystkich niezbędnych informacji od klienta w systemie CRM (dane, dostępy, wskazówki), a zakończenie jest uzależnione od komunikacji Klienta z agencją digital marketing StrategiaMarki.pl i ilości poprawek zleconych przez klienta. Po zakodowaniu i ukończeniu projektu pl przekazuje Klientowi link do zlecenia na serwerze firmowym. W przypadku uwag ogólnych od Klienta do zaprojektowanej strony, StrategiaMarki.pl oczekuje na nie do 7 dni drogą elektroniczną od daty otrzymania linku do zlecenia. Uwagi dostarczone powinny być zarówno w formie opisowej wypunktowane z najwyższą starannością oraz w formie graficznej np. screen i zaznaczenie miejsca poprawy maksymalnie w 3 turach. Po 3 turze poprawek do klienta zostaje wysłana faktura i po jej opłaceniu zostają wdrożone ostatnie poprawki. Wprowadzanie poprawek treści napisanych przez copywritera możliwe jest jedynie do 20% objętości napisanego tekstu. StrategiaMarki.pl w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach może przyjąć poprawki na etapie kodowania strony internetowej lub wskazać odpowiedź odmowną wraz z argumentacją. W przypadku braku uwag do 7 dni strona internetowa zostaje uznana i zaakceptowana przez Klienta. Klientowi przysługuje możliwość trzykrotnego zgłoszenia uwag dotyczących zakodowanego zlecenia we wskazanym powyżej terminie 7 dni od otrzymania linku do zlecenia. Każdy moduł poza wymienionymi w briefie w zakładce moduły jest dodatkowo płatny o koszt zakupu modułu oraz koszt instalacji od 500 zł wzwyż (ustalane indywidualnie). Jeśli Klient zaprzestanie kontaktów telefonicznych bądź drogą elektroniczną z StrategiaMarki.pl przez 30 dni, status realizacji jego zlecenia uznaje się za zawieszony. W celu wznowienia procedury po tym czasie, Klient zobowiązany jest wpłacić na podane konto bankowe StrategiaMarki.pl 3500 zł. StrategiaMarki.pl zobowiązuje się do zebrania informacji, powołania nowego zespołu roboczego oraz wznowienia prac do 14 dni roboczych od dnia dokonania zapłaty przez Klienta. W przypadku braku chęci Klienta do wznowienia procedury w okresie 2 miesięcy od daty zawieszenia zlecenia lub w przypadku braku wpłaty ww. kwoty 3500 zł w okresie 2 miesięcy od zawieszenia zlecenia, zlecenie (umowa) uważane jest za rozwiązane. W takim przypadku StrategiaMarki.pl jest uprawniona zatrzymać całość otrzymanego wynagrodzenia bez obowiązku dokończenia zlecenia.
 8. Po zakończeniu zleceniai akceptacji strony  internetowej pl przenosi stronę na domenę własną lub zakupioną wcześniej przez Klienta oraz na serwer własny lub zakupiony wcześniej przez Klienta. Jeśli Klient zaakceptował projekt, a usługa hostingowa została zakupiona poza agencją digital marketing StrategiaMarki.pl, Klient zobowiązany jest przekazać StrategiaMarki.pl dane dostępowe do serwera do 14 dni. Jeżeli do tego czasu dane dostępowe nie zostaną przekazane, Agencja wyśle Klientowi wszystkie pliki drogą elektroniczną lub Klient może w okresie przejściowym skorzystać z usługi hostingowej Agencji pod warunkiem wykupienia hostingu. Domena i hosting wykupione przez StrategiaMarki.pl są wydzierżawione dla StrategiaMarki.pl przez współpracująca firmę hostingową i StrategiaMarki.pl ma prawo do ich czasowego używania. StrategiaMarki.pl wydzierżawia domenę i hosting dalej Klientowi na zasadzie dzierżawy ponownej. Klient korzystający z domeny StrategiaMarki.pl zobowiązany jest do terminowych płatności. Każdy dzień opóźnienia płatności za domenę skutkuje podwyższeniem opłaty o 100% ceny abonamentu. StrategiaMarki.pl zastrzega sobie prawo do blokady dostępu do domeny w przypadku braku zapłaty przez Klienta wynagrodzenia w terminie. Z prawa blokady dostępu StrategiaMarki.pl może skorzystać po upływie 14 dni po terminie płatności. W celu dzierżawy i utrzymania domeny, Klient zobowiązany jest do rocznej opłaty według przesłanej oferty. Klientowi udostępniony jest hosting poprzez przekazanie danych do logowania. StrategiaMarki.pl zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzialności w przerwach z zaistnienia przerw technicznych w funkcjonowaniu usług hostingowych. Pełną odpowiedzialność za prawidłowe działanie usług hostingowych jest dzierżawca i partner oferowanych usług hostingowych. W trakcie wystąpienia awarii, przerw technicznych firma hostingowa jest powiadamiana i bieżącej sytuacji która rozwiązuje problemy techniczne w najszybszy możliwy sposób dla klientów. StrategiaMarki.pl nie ponosi odpowiedzialności cywilnej, karnej i odszkodowawczej za ewentualne szkody powstałe w wyniku: a. nieprawidłowego wykonania udostępnionej usługi hostingowej; b. wykorzystania udostępnionych Klientowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty trzecie; c. naruszenia postanowień umowy i regulaminu (OWU) przez Klienta; d. utraty lub zniszczenia danych zgromadzonych i przechowywanych na przestrzeni dyskowej usługi hostingowej; e. innych zdarzeń niezależnych od StrategiaMarki.pl. Klient korzystający z usługi hostingowej StrategiaMarki.pl zobowiązany jest do terminowych płatności. Każdy dzień opóźnienia płatności za usługę hostingową skutkuje podwyższeniem opłaty o 100% ceny abonamentu. StrategiaMarki.pl zastrzega sobie prawo do blokady usługi hostingowej w przypadku braku zapłaty przez Klienta wynagrodzenia w terminie. Z prawa blokady dostępu StrategiaMarki.pl może skorzystać po upływie 14 dni po terminie płatności. Zabrania się wykorzystywania przez klienta usługi hostingowej do: a. zamieszczania i rozpowszechniania informacji i treści zabronionej przez prawo; b. zamieszczenia i rozpowszechniania informacji i treści oraz jakiegokolwiek przekazu o treści dotyczącej pornografii dziecięcej; c. rozsyłania spamu a w szczególności:
  • Nie zamówionej propozycji zawarcia umowy, oferty handlowej, reklamy, ogłoszenia;
  • Listów wysłanych masowo do większej ilości osób nie zainteresowanych tematem. Wysyłanie większej niż 1000 sztuk e-maili w ciągu doby wymaga wcześniejszej zgody usługodawcy. W przypadku braku zgłoszenia lub braku zgody usługodawcy na w/w działanie usługa hostingowa może zostać czasowo zablokowana bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika usługi;
  • Wszelkiego typu łańcuszków szczęścia;
  • Fałszywych powiadomień o wirusach rozsyłanych przez e-mail;
  • Nie zamówionych linków, filmów, zdjęć lub propozycji odwiedzenia stron WWW.
 9. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji i wypowiedzenia zamówionej usługi hostingowej z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. Jeśli Klient posiada własny serwerzostanie strona przeniesiona przez klienta w terminie do 7 dni.
 10. Klient ma w obowiązku aktualizację oprogramowania sklepu lub strony, które są umieszczone na serwerze pl, jak również z najwyższą starannością dbanie o legalność każdego oprogramowania będącego na tym samym komputerze, z którego loguje się na własną stronę. StrategiaMarki.plzastrzega sobie możliwość odłączenia strony lub sklepu, w przypadku kiedy zostały przekroczone parametry zapytań do bazy danych lub wykryto inne złośliwe oprogramowanie, zawirusowanie strony. Klient zobowiązuje się w takich przypadkach niezwłocznie naprawić stronę na własny koszt lub powierzyć prace z tym związane StrategiaMarki.pl. W przypadku powtarzających się wyżej wymienionych sytuacji, StrategiaMarki.pl zastrzega możliwość wypowiedzenia umowy hostingu strony ze skutkiem natychmiastowym.
 11. Naruszenie powyższych obowiązków będzie skutkowało możliwością dochodzenia przez plkary umownej w wysokości 100% (słownie: sto procent) wartości umowy – wartości wynagrodzenia.
 12. plnie ponosi odpowiedzialności za działanie modułów zakupionych przez Klienta we własnym zakresie.
 13. plnie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek ingerencję Klienta lub osoby trzeciej w działanie modułów oraz system kodowania oddanej do użytku strony internetowej, sklepu lub innego produktu. W przypadku ww. ingerencji Klienta lub osoby trzeciej Klient traci wszelkie uprawnienia wynikające z rękojmi i gwarancji.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień (zleceń) wzbudzających wątpliwości (np. brak kontaktu z zamawiającym lub innych ważnych przesłanek wzbudzających podejrzenia). Zamówienia (zlecenia) zawierające nieprawidłowe lub nieprawdziwe dane będą anulowane.
 15. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili skutecznego złożenia przez Klienta zamówienia. Zamówienie złożone jest skutecznie, jeżeli zostaje przez Polską Agencję Interaktywną potwierdzone.
 16. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT a agencją digital marketing StrategiaMarki.plkorzysta ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
 17. W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien wypełnić odpowiednie pole przy składaniu zamówienia lub poinformować nas o tym e-mailem bezpośrednio po dokonanym zakupie podając niezbędne dane.
 18. Rabaty i promocje, jakie Klienci mogą otrzymać na zakupy nie łączą się.
 19. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia Klienta, który nie uregulował należności za wcześniej wykupione usługi lub produkty.
 20. W przypadku ofert na wykonanie usług marketingu internetowelub brandingu  zakres pracy definiuje otrzymana oferta lub indywidualne ustalenia zawarte w usłudze, która została sporządzona przed zamówieniem i wysłana klientowi. Otrzymane informacje handlowe są wyłącznie dostępne dla danego klienta który zamówił daną usługę przez stronę firmową. W przypadku innych ofert które nie zostały wymienione w obecnym regulaminie klient otrzymuje dodatkowe umowy w zakresie współpracy handlowej i marketingowej po ustaleniu zamawianej usługi.
IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Klient może odstąpić od umowy korzystając z ustawowego prawa odstąpienia określonego w przepisach Kodeksu cywilnego bądź po uzyskaniu zgody na odstąpienie przezpl. Klient może zwrócić się do StrategiaMarki.plz wnioskiem o odstąpienie od umowy. StrategiaMarki.pl nie wyrazi zgody na odstąpienie w przypadku: a. rozpoczęcia prac związanych z realizacją indywidualnej usługi na rzecz Klienta; b. wykonania projektu lub jego części zamówionego przez Klienta.
 2. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (usługa na indywidualne zamówienie).
 3. Niezależnie od innych uprawnień przewidzianych w OWU lub w umowie,pla może odstąpić ze skutkiem ex nunc od umowy w przypadku opóźnienia w zapłacie przez Klienta wynagrodzenia przynajmniej o 14 dni.
 4. Każda forma odstąpienie od umowy musi przyjąć formę pisemną pod rygorem nieważności.
V. RĘKOJMIA I GWARANCJA
 1. Strony na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłączają przepisy dotyczące rękojmi pomiędzy pla Klientem, także za wady ukryte, z uwzględnieniem ustawowych ograniczeń związanych z Klientem, którym jest konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 2. pludziela Klientowi gwarancji na wykonanie stron, blogów czy sklepu internetowego: a. 3 miesięczny suport – przez okres 1 miesiąca liczone od dnia przekazania Klientowi dostępu do serwera i wdrożenia serwisu internetowego, StrategiaMarki.pl zobowiązuje się do udzielania Klientowi odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania panelu zarządzania treścią. Odpowiedź na pytanie nie obejmuje dokonywania żadnych zmian w kodzie źródłowym serwisu internetowego lub instalacje dodatkowych modułów. W celu skorzystania z suportu Klient za drogą elektroniczną kieruje pytanie, tytułując wiadomość według schematu: „[nazwa strony internetowej] – suport [numer kolejnego pytania].
 3. Gwarancja nie obejmuje:
  • napraw wad i usterek w przypadku dokonywania przez Klienta lub inne podmioty niezależne od StrategiaMarki.plzmian w kodzie źródłowym strony internetowej;
  • dodawania treści oraz nowych funkcjonalności nie obejmujących pierwotnego zlecenia na stworzenie strony internetowej;
  • nieprawidłowości powstałych w związku z rozwojem technologicznym, tj. nowe lub wycofane funkcje w przeglądarkach internetowych, aktualizacja środowiska serwerowego u klienta.
  • błędy spowodowane brakiem aktualizacji CMS WordPress lub PrestaShop do którego klient jest zobowiązany we własnym zakresie zadbać o bieżące aktualizacje – wtyczek oraz aktualnej wersji CMS i PHP szablonu jak i serwera.Dodatkowo klient jest zobowiązany do tworzenia własnych kopii zapasowych w trakcie aktualizacji w celu prawidłowego działania strony.
 4. Zgłoszenie wady i usterki wynikające z gwarancji dokonywane jest drogą elektroniczną poprzez rzeczowe przedstawienie problemu, wskazanie na wadę bądź usterkę, tytułując wiadomość elektroniczną według schematu: „[nazwa serwisu internetowego] – gwarancja [numer kolejnego zgłoszenia]”. Niespełnienie powyższych wymagań będzie uważane za nieskuteczne zgłoszenie wady i usterki. Odpowiedź Klient otrzyma od pldo 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki. Za termin odpowiedzi uznaje się dzień wysłania odpowiedzi przez StrategiaMarki.pl drogą elektroniczną. StrategiaMarki.pl może uznać lub odrzucić zasadność zgłoszenia gwarancyjnego.
 5. W przypadku odrzucenia zasadności zgłoszenia gwarancyjnego przez pl, Klientowi przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej. Wszelkie spory z tytułu gwarancji będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Polskiej Agencji Interaktywnej.
 6. plnie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek ingerencję Klienta lub osoby trzeciej w działanie modułów oraz system kodowania oddanej do użytku strony internetowej, sklepu lub innego produktu. W przypadku ww. ingerencji Klienta lub osoby trzeciej Klient traci wszelkie uprawnienia wynikające z rękojmi i gwarancji.
VI. PRAWA AUTORSKIE
 1. ploświadcza, że przysługują jej prawa autorskie majątkowe do utworów stanowiących strony internetowe zgodnie z przepisami
  ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz jest wyłącznie uprawnionym do nieograniczonego w czasie oraz terytorialnie korzystania z utworu, a utwór jest wolny od obciążeń oraz praw osób trzecich.
 2. plz chwilą wykonania oferty w całości przenosi na Klienta autorskie prawa majątkowe oraz udziela licencji do wykorzystania utworu na następujących polach eksploatacji w zakresie:
  • zainstalowania, uruchomienia, przechowywania i korzystania z tych utworów na komputerze (serwerze) Nabywcy; utrwalania i zwielokrotniania utworu – zapisu utworu techniką cyfrową;
  • zainstalowania stronyinternetowej lub ich części na komputerze (serwerze) w taki sposób, aby możliwe było korzystanie z ich rozwiązań, wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem;
  • rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  • sporządzenia kopii utworów w całości lub części, dla celów otrzymania kopii zapasowej i archiwalnej;
  • zmiany w treściach strony, grafik, kodu strony i jej układu bez ograniczeń.
  • Klient może przenosić licencję na korzystanie z utworu lub jego części na inne podmioty, za uprzednim poinformowaniem StrategiaMarki.plw terminie 14 dnia od dnia przekazania licencji.
  • StrategiaMarki.plzachowuje prawo do prezentowania projektu serwisu internetowego w portfolio oraz do oznaczenia utworu swoim podpisem w stopce “Projekt i realizacja: StrategiaMarki.pl” również w zakresie oznaczenia Klienta w tym lego logo. StrategiaMarki.pl nie musi informować swoich Klientów o fakcie umieszczenia ich sklepu lub strony internetowej w portfolio, jak również nie jest do tego wymagane uzyskanie zgody Klientów.
VII. INNE POSTANOWIENIA STRON
 1. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy, niezależnie od formy przekazania i źródła, wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne oraz organizacyjne dotyczące drugiej Strony pod rygorem kary umownej 8000 zł.
 2. Materiały dostarczone przez plnie będą udostępnianie nieuprawnionym osobom trzecim.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych w OWU zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności Kodeks Cywilny.
 2. Sądem właściwym w sprawach roszczeń związanych umowami zawieranymi przez Polską Agencję Interaktywną właściwy miejscowo jest sąd siedziby Polskiej Agencji Interaktywnej.
 3. Wszelkie zmiany w OWU wprowadzane są przez Globalbay Piotr Podgórski, NIP: 6482651092, REGON: 240481597 (dalej jako „StrategiaMarki.pl”) z siedzibą w Zabrzu przy ul. 3 Maja 68/19  i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia za pośrednictwem strony internetowej pl.
 4. Niniejszy regulamin wyczerpuje wszelkie pozostałe porozumienia między stronami umowy w tym jakiekolwiek uzgodnienia ustne, za wyjątkiem umów na wykonanie konkretnych usług.
 5. Wraz z dokonaniem zakupu konkretnej usługi przez Klienta otrzymuje on odpis OWU obowiązujący w chwili dokonania zakupu.